Tag Archives: khởi động từ

Bù công suất vô công phía hạ thế

Bù công suất vô công phía hạ thế Hình ảnh: Mô tả mối quan hệ giữa các loại công suất điện, bù công suất . Trong lưới điện tồn tại 2 loại công suất: – Công suất tác dụng P (kW) là công suất sinh ra công có ích trong các phụ tải. P = […]