Countless public Bu cabinets choke Waves

Trong trường hợp hệ thống tải vận hành sinh ra sóng hài (đa số là tải phi tuyến: Biến Tần, Chình lưu, Nghịch Lưu, UPS…) làm tăng dòng điện qua tủ bù gấp nhiều lần, có thể gây phình, nổ tụ bù trong thời gian ngắn, thì cần đo đạc biên độ sóng hài, tính toán chính xác các thông số liên qua để gắn thêm cuộn kháng lọc sóng hài cho tủ bù vô công (tủ bù hạ thế)