Tag Archives: Binh Phuoc

Binh Phuoc ดึงดูดโครงการ FDI อีก 9 โครงการ – Quanganhcons

ในไตรมาสแรกของปีนี้ จังหวัดบินฟุกขู́ก ได้ดึงดูดโครงการลงทุนจากต่างประเทศอีก 9 โครงการ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 30 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ในปี 2021 จังหวัดนี้ดึงดูดโครงการลงทุนต่างประเทศ 63 โครงการ มีทุนรวมกว่า 514 ล้านดอลลาร์ โดยจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นถึง 88.5% และทุนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 โดยตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ขณะนี้ มีโครงการลงทุนต่างประเทศที่จดทะเบียนในจังหวัดนี้ ทั้งหมด 346 โครงการ มีทุนรวมเกิน 3.579 พันล้านดอลลาร์ ผู้นำจังหวัดบินฟุกขู́กกล่าวว่าด้วยฐานราก ‘4 ของดี’ ได้แก่ พื้นฐานสาธารณูปโภค แรงงาน นโยบาย และบริการสาธารณะ จังหวัดเสมอต้อนรับและต้อนรับนักลงทุนให้มาลงทุน “จังหวัดเสมอเป็นพาหนะพร้อมกับธุรกิจ ฟัง แชร์ และแก้ไขความยากลำบากให้กับธุรกิจ สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจเพื่อลงทุนในการผลิตและธุรกิจในเมืองแผ่นดินของจังหวัดบินฟุกขู́ก” ตามที่ นาย Tran Tue Hien รองประธานคณะกร จังหวัดกำลังเต mobilizing ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อลงทุนในการพัฒนาพื้นฐานเทคนิคที่ทันสมัยและเป็น […]